Interneta veikalam XBAU Visa informācija ir nepieciešama tikai reģistrācijai un pasūtījuma noformēšanai, kā arī Jūsu ērtībai, lai nebūtu atkārtoti jāievada dati, iepērkoties nākamreiz, jums būs pieejama pasūtījumu vēsture u.c. informācija, kas saistīta ar ērtu sava personīgā profila izmantošanu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

Kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ALBAU (turpmāk - XBAU), vienotās reģistrācijas Nr. 40103561205, juridiskā adrese Rīgā, Tālivalža iela, 20k-1-14, LV-1006, Latvija

XBAU kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties XBAU juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem).
 • XBAU uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

XBAU rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (XBAU interneta veikalā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu XBAU.

 

Personas datu apstrādes nolūki

XBAU apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;

- apstrādāt tiešsaistes pirkumus un maksājumus;

- preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- garantijas saistību izpildei;

- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

- pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

- klientu apkalpošanai;

- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

- norēķinu administrēšanai;

- kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;

- parādu atgūšanai un piedziņai;

- mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;

 - plānošanai un uzskaitei;

 - efektivitātes mērīšanai;

 - datu kvalitātes nodrošināšanai;

 - atskaišu sagatavošanai;

 - klientu aptauju veikšanai;

 - riska vadības aktivitāšu ietvaros.

Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs īstenosim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, pieprasīsim paroli un lietotāja ID, pirms dosim piekļuvi jūsu datiem.

 

Konfidencialitāte

Jūsu personisko informāciju, piemēram, kredītkartes informācija, bankas konta numurs, ir pilnīgā drošībā. Mēs rūpējamies, lai ikviena klienta informācija ir pilnīgā drošībā un netiek nodota trešajām personām.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

XBAU apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu XBAU saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no XBAU un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas XBAU leģitīmās (likumīgās) intereses.

 

XBAU likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
 • analizēt XBAU interneta veikalu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu XBAU interneta veikalā;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs īstenosim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, pieprasīsim paroli un lietotāja ID, pirms dosim piekļuvi jūsu datiem.

 

Reģistrācija

Lai izmantotu tīmekļa vietni, lietotājam vispirms ir jāaizpilda reģistrācijas forma. Reģistrācijas laikā lietotājam ir pienākums sniegt noteiktu informāciju (piemēram, vārdu un e-pasta adresi). Šī informācija tiek izmantota, lai sazinātos ar Jums par pasūtītajiem produktiem, kas ir pieejami mūsu interneta veikalā.

 

Personas datu apstrāde

XBAU apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un XBAU saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

XBAU attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām XBAU darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp XBAU un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

 

Personas datu aizsardzība

XBAU aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un XBAU saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

XBAU glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā XBAU vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt XBAU piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt XBAU veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz XBAU likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no XBAU pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, XBAU pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

XBAU atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

XBAU nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

XBAU veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi XBAU veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, sakaru pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par XBAU un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) XBAU veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi [email protected].
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

XBAU pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka XBAU var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

XBAU interneta veikalā izmanto sīkdatnes.

Dažās interneta veikala lapās tiek izmantotas sīkdatnes – mazi faili, ko saglabā uz jūsu cietā diska identifikācijas mērķiem. Šie faili tiek izmantoti reģistrācijai un identifikācijai nākamajā reizē, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni. Ņemiet vērā, ka sīkdatnes nevar nolasīt informāciju no jūsu cietā diska. Jūsu interneta pārlūkprogramma var informēt jūs katru reizi, kad saņemat sīkdatni, un lūgt jūsu atļauju to pieņemt. Dažas tīmekļa vietnes lapas nevar pilnībā darboties bez sīkdatnēm, un jums varētu būt liegta pieeja kādai informācijai, ja atteiksieties pieņemt sīkdatnes.

Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.

 

Citi noteikumi

XBAU ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā XBAU pašapkalpošanās portālā [email protected]., kā arī – ievietojot informāciju XBAU interneta veikalā.